NETHOUSE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Nethouse Bilgisayar Sistemleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,  [www.nethouse.com.tr ] linkinden erişilebilen Nethouse Bilgisayar Sistemleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde,

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler hakkında müşterilerimizle iletişime geçilebilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu kurum/kuruluşlarına veya kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından iş birliğinin kurulması için değerlendirmelerinin yapılması ve sözleşme süreçlerinin yönetimi amacıyla Şirketimizin genel merkezi ve/veya şubeleri, web sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, kargo/posta, faks kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamdan Şirketimizle temasa geçilmesi halinde toplanacaktır.
Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülük, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ([email protected])’den ulaşabileceğiniz veri sahibi başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masrafları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Kişisel veri sahibi, kişisel verilerle ilgili taleplerini;

 • Müşteri Hizmetleri tel: 0 (212) 545 64 64
 • Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:10 F Blok Vadi Koru Kat:2 Ofis:7-8-9, 34396 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak veyahut,
 • Elektronik posta adresiniz sisteminizde kayıtlı ise

[email protected] elektronik posta hesabından iletebilirler.

Başvurularda;

 • Ad, Soyad (Zorunlu)
 • İmza (Yazılı Başvurularda Zorunlu)
 • Adres,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu (Zorunlu)
 • Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler,
 • Başvuru tarihi ve başvuru konunun tebliğ tarihi,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR